W związku z rozliczeniem programu nr ZKT/67 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Kursy Ze Sprzedaży
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: inowrocławski oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Elektrofiltrów „ELWO” S.A. (poprz.Sp. z o.o.), Elektrometal S.A., Polskie Zakłady Optyczne S.A., KaBa Leszek Kaczyński, Eltronik „Media” – Spółka Komandytowa , Telewizja Kablowa „ANTEL” , BEST Sp. z o.o. , Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., KASH SP.J. J. WITT, K. KASZYNSKI, Mars Polska Sp. z o.o., SF COMPANY Stanisław Fiedor, Tire Service Robert Białowicz , Eltrans Sp. z o.o., ODMET , Agrohum Jakub Skowroński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.