W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr LRD/33 4 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Ocena efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Szkolenia Handlowe
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeski oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Pilkington Sandoglass Sp. z o.o., FHU Karat – Auto Gaz, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole , PILSAT S.A. , Zakład Usług Elektro-Technicznych „KATEL” S.C. , BioInfoBank Spółka z ogranczoną odpowiedzialnością, CONSBUD Małgorzata Dźwierzyńska, K-CONSULT Sp. z o. o., MULTIKO S.C. Grzegorz Damek, Maciej Mazgaj, Reckitt Benckiser Production (Poland) , TELESTO SP. Z O.O., Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., „Jakmet” Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha, Julianna Komoń, Jolanta Augustyniak prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą – Biuro Rachunkowe „PODATNIK” s.c.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.