W związku z zamknieciem projektu nr MOF/28 9 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program debata podczas warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele NaKursy Menedżerskie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • na lata 2007-2013″
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., NZOZ Medi-med., Galeria Zdrowia OrtoTech, Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa , MIKROTEL Sp. z o.o. , APP Sp. z o.o., Edeco , Iwona Janowska TELBIT PHU, Krystian Klementowicz Krystian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Semi Bambi PHU Marek Binienda, YETICO , INTER ES , Metrum Cryoflex Spółka komandytowa, Dom Inwestycyjny Investors

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.