W związku z raportowaniem programu nr RGY/95 3 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Plan debata w czasie seminarium przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-MAŁOPOLSKA sp. z o.o., Tomków Sp. z o.o. , Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” , BEST.NET Błażej Łukomski, DocLearn Sp. z o.o. , K2 Internet , Korbank , Sonbou Marcin Młodzki, Wojciech Grzelak, CYBORG IDEA systemy informatyczne s.c. ELEONORA, DARIUSZ BUŁKA, „POLMO ŁOMIANKI” , AB – GLASS PHP Andrzej Biedrzycki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.