W związku z audytem działania funduszowego nr OTA/66 7 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia Team Building
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mławski oraz bieszczadzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK) S.A., Landi Serwis-Montaż Instalacji gazowych. Serwis Motoryzacyjny, Zakład Ortopedyczny Kołcz Józef PRO-ORTO, Przedsiębiorstwo Usługowe „SATURN” K. Pawlak, J. Zwolak, S.C., Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Telsat , BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Daily Group Sp. z o.o., HERCO , Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, PH PODHALE Sp. z o.o., ZPUE , GT85 POLSKA , INTRUCK Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.