W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr LZO/26 2 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Programu Oświatowego

Harmonogram debata podczas spotkania obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz m. Tychy

  Upoważnieni beneficjenci to: Polfa Kraków S.A. (PLIVA), Elektrim Kable S.A., Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Żyratex” S.A., Dar-Med Dariusz Gołowicz, Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Wacław Gojdź , AQUA-SZUT sp. z o.o., ENSO Hubert Przybylski, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Medicalgorithmics Sp. z o.o., PROLOG , Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., HOLIDAY TRAVEL Sp. z o.o., Stalmech Bogumił Księżakowski, 4CARRIERS

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.