W związku z zamknieciem programu nr LUK/98 8 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Programu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Spotkania team building w Rucianem
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP


 • Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieruszowski oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: „URODA” S.A., Pilkington Sandoglass Sp. z o.o., Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., GEOBUD Lech Olszański, Usługi Elektroniczne mgr inż. Dariusz Zawadzki, „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., FUN and MOBILE Sp. z o.o., Honey Access , KOSMOS , Papiery Powlekane „PASACO” , Województwo Dolnośląskie, Komputronik , MARKOMP Marcin Święciochowski, BUDMAT Bogdan Więcek

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.