W związku z audytem działania funduszowego nr HYM/17 1 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Europejskiego Programu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Mikołajkach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gorzowski oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: Damian Kuzak Firma Uslugowa EUROBUD, WINIARY S.A. , Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., Pracownia cyfrowej radiologii stomatologicznej BRODENT, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA , „BOSS BROWAR WITNICA” S.A., BUDIZOL , City-nav Sp. z o.o., itBCG Sp. z o.o. , OPONEO.PL , SkyCash Poland , Werner Kenkel , Krajowa Izba Gospodarcza, Plasma SYSTEM S.A., „Pro Regio” Witold Sartorius

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.