W związku z raportowaniem projektu nr ZCW/21 8 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Poznaniu
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: olkuski oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „WINIARY” S.A., Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Chojnicach Sp. z o.o., MOTO-AS, ASTERIAS sp. z o.o., NETSAT S.C. , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BIKO-SERWIS J.Bień, R.Koziołek spółka jawna, Firma Wanicki , Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana ENIX , KOPEX , RED POINTS , Woodward Governor Poland , Gerda sp. z o.o. oddział w Warszawie, WODAMEX Sp. z o.o., P.H.U. „E.T” Ewa Tomczykowska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.