W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr RZK/56 4 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

  • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
  • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
  • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
  • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Treningi w Sudetach
  • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
  • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
  • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
  • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
  • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
  • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
  • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

    Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
  • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
  • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
  • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
  • Tynkowanie
  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  • Transport morski i przybrzeżny towarów
  • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

    Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: ciechanowski oraz iławski

    Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Elektrim Kable S.A., Intercel Recycling Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DUKAT sp. jawna, WEGA S.C. , Legnicka Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, DOKUM Sp. z o.o. , InLand , MAŁYM DRUKIEM.PL , READ-GENE S.A., Wuwer Sp. z o.o., Gorzelnia-Bodzanowice Suchodolski Wojciech, MDT-J.ZYCH, A.BUDYN SPÓŁKA JAWNA, ZAKŁADY CHEMICZNE „BOCHEM”

    Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.