W związku z audytem przedsięwzięcia nr ZGX/88 3 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Trustu Oświatowego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Mikołajkach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: grudziądzki oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu S.A., ORBIS S.A., AUTO KOMIS „Bogucki -Auto Handel” Henryk Bogucki, F.H.U. MAS-BUD Karol Zacharek, Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR , IMPERIUM P.W. Czesław Chlewicki , AngelFund Sp. z o.o., CONNECT ONE Sp. z o.o. , KAMITEC , LIBRA Magdalena Szymanowska-Widlarz, TAXUS SI Spółka z ograniczona, TES GROUP , CP Energia SA, Wagi i Systemy Ważące GAWAG Gac Spółka Jawna, Kosowicz Wiesław „DRAFT” Biuro Projektowe

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.