W związku z rozliczeniem projektu nr UMF/78 2 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja monet
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , Przedsiębiorstwo Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych „ZURT – ŁÓDŹ” Sp. z o.o., FUNDACJA „KULTURA ŁĄCZY” , BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński spółka jawna, FF Consulting , Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o., SOLAGRO Sp. z o.o., Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, ALEXIS II E. i M. ŁUKASIK SP. JAWNA, Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Podnośnikowe, Projektowanie i Nadzór Elektryczny, Zygmunt Białecki, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.