W związku z rozliczeniem programu nr DNX/54 5 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Kazimierzu
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zamość oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „VISTULA” S.A., CALISIA Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Mazury S.A., Wawer Roman, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , „TERRA” Bogusław Albinowski, CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , Fabryka nr 1 Sp.z o.o., InLand , LIW Care Technology , Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Werner Janikowo , Kapitał Plus Katarzyna Michno, OSHEE POLSKA , Salutaris

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.