W związku z raportowaniem działania funduszowego nr YPA/94 1 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Karpaczu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Sprawy zagraniczne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chełmski oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A., Fabryka Papieru S.A., GAMBIT Lubawka Sp. z o.o., Zakład Ortopedyczny Kołcz Józef PRO-ORTO, Regionalna Telewizja Kablowa S.j. L. Iwański i Wspólnicy , Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , BUDIZOL , FAKRO PP , Innovatico Agnieszka Kociuba, NETLAND COMPUTERS MARCIN PRZYGOCKI, PLATFORMA KOMUNIKACJI , Tomasz Dobrowolski Portal Turystyczny Easy Planet, InteliWISE S.A., Tartak „Grand” Marcin Brzóska, BUDMAT Bogdan Więcek

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.