W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr DIJE/93 6 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Program debata podczas warsztatu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Wykłady w Rzeszowie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żniński oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Garbarnia Brzeg S.A., Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., PPHU „MACROSAT” , Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , „BATER” Sp. z o.o., AL-BIS A. MAZUR, CGS DRUKARNIA , Instytut Bankowy Szkoleń i Konsultingu , ONE-2-ONE , TAPE POLAND , „ARTYK” , KISAN Sp. z o. o., ODMET , Drukpol S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.