W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr PKE/12 6 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Porządek debata w czasie panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Wykłady w Szklarskiej Porębie
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność prawnicza
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz pilski

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Elektrociepłownia „Toruń” S.A., auto-gaz piotr jakubik, P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” , Business Billboard-Enterprise Unlimited , Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne, MarketLab Sp. z o.o. , SW Extreme Piotr Wojdasiewicz, WATT Produkcja Systemów Solarnych Sebastian Paszek, Laurus sp. z o.o., Mebel Grand Trade Jerczyński Grzegorz Łukasz, „DREWEX” – Spółka Jawna, Adam, Czesław i Piotr Chojnowscy

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.