W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr EPK/57 1 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Warsztaty w Rzeszowie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kraśnicki oraz lidzbarski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., Fabryka Łożysk Tocznych „ISKRA” S.A., ICCG”” International Cars Center Group, PIEKARNIA -CUKIERNIA Fryderyk Skarżyński, Śląska Telewizja Kablowa Bytom Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa Lębork Sp. z o.o. , AutoGuard , CONNECT ONE Sp. z o.o. , InTENSO , Nobex s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, P.P.U.H. SCORPION Tadeusz Stasik, ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ IGLOO, FLUDRA PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE T.M.T. FLUDRA SPÓŁKA JAWNA, Mechanika Nawrocki, Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.